Was Heisst Staat?

Was Heisst Staat
Staat ( umgangssprachlich bzw. nicht fachspr. auch Land ) ist ein mehrdeutiger Begriff verschiedener Sozial- und Staatswissenschaften, Im weitesten Sinn bezeichnet er eine politische Ordnung, in der einer bestimmten Gruppe, Organisation oder Institution eine privilegierte Stellung zukommt – nach Ansicht einiger bei der Ausübung von (politischer) Macht ; nach Ansicht anderer hinsichtlich sowohl der Entfaltung des Einzelnen als auch der Gesellschaft,

Wat wordt bedoeld met staat?

Een staat is een land met een eigen onafhankelijk bestuur, en met een hiërarchische, politieke organisatie die gezag uitoefent over de plaatselijke bevolking. Het staatsgezag is gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met het geweldsmonopolie, het alleenrecht van de overheid op het gebruik van geweld. Staatkundige kaart van de Wereld Een gebruikelijk synoniem is land, maar dat woord heeft meer betekenissen zoals: stuk landbouwgrond, persoonlijk onroerend goed, tegengestelde van zee. Het komt voor dat een staat (gedwongen of vrijwillig) een deel van zijn machtsmiddelen overdraagt aan een andere staat, of dat staten, via een federaal of confederaal -verband, een deel van hun machtsmiddelen overdragen aan een overkoepelende staat.

Wat is een ander woord voor staat?

synoniemen vertalingen over deze site als woordenboektrefwoord: st aa t : m. (staten), stand, rang ; opschik; lijst; rijk, gebied. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: staat (zn) : conditie, gesteldheid, hoedanigheid, situatie, stand van zaken, toestand staat (zn) : lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel staat (zn) : rang, stand, standing, status, waardigheid staat (zn) : overheid, regering, vadertje staat staat (zn) : gebied, land, natie, rijk staat (zn) : gelegenheid staat (zn) : berekening als synoniem van een ander trefwoord: gebied (zn) : areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone overzicht (zn) : aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling lijst (zn) : aaneenschakeling, cedel, ceel, enumeratie, opeenvolging, opgaaf, opsomming, ranglijst, reeks, register, rij, rol, staat, tabel, tableau, tafel macht (zn) : bewind, gezag, grootmacht, heerschappij, machtsblok, mogendheid, overheid, puissance, regime, staat, staatsmacht, supermacht, wereldmacht situatie (zn) : affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand stand (zn) : gesteldheid, halt, houding, ligging, plaats, plaatsing, pose, positie, situatie, staat, stilstand, toestand toestand (zn) : conditie, gesteldheid, junctuur, omstandigheid, positie, situatie, staat, stand, stand van zaken, status hoedanigheid (zn) : aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat rang (zn) : graad, klasse, niveau, plaats, positie, staat, stand, standing, trap, waardigheid positie (zn) : constellatie, gesteldheid, situatie, staat, toestand, stand van zaken conditie (zn) : gesteldheid, omstandigheid, staat, toestand hoedanigheid (zn) : attribuut, rol, staat, status, waardigheid tabel (zn) : overzicht, register, rij, rol, staat rijk (zn) : domein, gebied, land, natie, staat land (zn) : grondgebied, natie, rijk, staat status (zn) : hoedanigheid, staat, toestand opgave (zn) : opgaaf, overzicht, staat mogendheid (zn) : macht, natie, staat peil (zn) : staat, toestand berekening (zn) : som, staat woordverbanden van ‘staat’ grafisch weergegeven in Charivarius’ Een Ander Woord (1945) : in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) : Land ziet op de staatkundige grenzen der oppervlakte; staat op de maatschappelijke vereeniging der inwoners; rijk noemt men alleen een staat in zooverre de inwoners door een vorst geregeerd worden; gebied in zooverre een geregeld bestuur over eene zekere uitgestrektheid gronds zijn gezag doet gelden.

See also:  Was Macht Der Staat Gegen Die Spritpreise?

Wat zijn de 4 kenmerken van een staat?

Wat zijn de 4 kenmerken van een staat? Een staat moet volgens het volkenrecht minimaal voldoen aan de volgende 3 criteria: Afgebakend Territorium; een stuk grond met duidelijke grenzen. Volk; een groep mensen dat zich onderdaan van de staat voelt. Effectief overheidsgezag; de overheid is soeverein.

Is België een staat?

België, een federale staat

 1. Inzicht in de federale staat

België werd in 1830 onafhankelijk. Tussen 1970 en 1993 evolueerde het land tot een federale structuur. Dit gebeurde via vijf staatshervormingen (in 1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001). Daarom zegt het eerste artikel van de Belgische grondwet vandaag: “België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten”.

In 2012 en 2014 kwam de zesde staatshervorming tot stand. De macht om beslissingen te nemen behoort niet langer exclusief toe aan de federale regering en het federaal parlement. De leiding over het land is nu in handen van verschillende partners, die onafhankelijk hun bevoegdheden uitoefenen in hun domeinen.

De herverdeling van de bevoegdheden verliep langs twee lijnen. De eerste lijn heeft te maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat. Hierdoor ontstonden de gemeenschappen. Het concept “gemeenschap” verwijst naar de personen waaruit zo’n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, namelijk hun taal en cultuur.

 1. België ligt op de breuklijn van de Germaanse en de Latijnse culturen.
 2. Dit verklaart waarom het land drie officiële talen telt: het Nederlands, het Frans en het Duits.
 3. Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.
 4. Deze gemeenschappen stemmen dus overeen met de bevolkingsgroepen.
See also:  Was Verdient Der Staat Am Sprit?

De tweede lijn van de staatshervorming werd historisch geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

Ze zijn tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse “Länder”. Het land is verder nog verdeeld in 10 provincies en 581 gemeenten. Toch houdt de federale staat belangrijke bevoegdheden, onder meer op het vlak van buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid, belangrijke delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken.

De gemeenschappen en de gewesten zijn echter ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen.

: België, een federale staat

Wat doet de staat voor ons?

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd, overal. Van geboorte-aangifte tot de wet op de lijkbezorging, van het stimuleren van theaterbezoek tot het bestrijden van de zware misdaad. Op tal van terreinen neemt de overheid maatregelen, vaardigt wetten uit, ziet toe op naleving.

 • Op veel andere terreinen speelt de overheid een meer terughoudende rol, stelt slechts algemene voorwaarden.
 • Zo wordt het overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden overgelaten aan de werkgevers en de vakbonden.
 • En een organisatie of vereniging van ouders kan binnen zekere grenzen zelf een school oprichten.

De overheid is het hoogste gezag op een bepaald grondgebied. In Nederland hebben we een parlementaire democratie. Daarin heeft de volksvertegenwoordiging, het parlement, het laatste woord. Verder bestaat de overheid uit een regering met een staatshoofd.

Dat is in Nederland de koning of de koningin. Ook de gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie (de provinciale staten) en bestuurders van de provincie (Gedeputeerden en Commissaris van de Koning) zijn onderdeel van de overheid. Net zoals de volksvertegenwoordigers in de gemeenten (gemeenteraden) en de gemeentebestuurders (wethouders en burgemeester) bij de overheid horen.

See also:  Was Ist Ein Kommunistischer Staat?

Bij de overheid werken tienduizenden ambtenaren. Sommigen bereiden beleid en wetgeving voor, anderen voeren beleid uit (politiemensen, militairen, leraren in het openbare onderwijs). De Grondwet regelt in grote lijnen hoe de overheid eruit ziet. De Grondwet regelt ook welke rechten burgers hebben tegenover die overheid en welke plichten de overheid heeft tegenover de burgers.

Hoe komt een wet tot stand? Hoe zit rechtspraak in elkaar: de rechtbank en het Openbaar Ministerie Inkomsten en uitgaven

Waarom een federale staat?

Organisatie – Een federale staat ofwel bondsstaat bestaat uit één centrale overheid en een aantal deelgebieden. Deze hebben alle eigen bevoegdheden die niet door het centrale gezag ingeperkt kunnen worden, een eigen volksvertegenwoordiging, en een eigen regering.

 • Dit machtsevenwicht is steeds grondwettelijk vastgelegd.
 • In sommige federale staten hebben de deelgebieden ook constitutieve autonomie; deze kunnen hun eigen interne organisatie (aard en grenzen van de intermediaire en lokale overheden, de kantons, provincies en gemeenten) vaststellen.
 • Soms hebben de deelgebieden ook een eigen grondwet.

De regeringen van de deelgebieden noemt men deelregeringen, In een federale staat beschikken de deelregeringen over een redelijke tot grote mate van eigen fiscale inkomsten. Daarvan bepalen ze zelf de hoogte en de heffingsmodaliteiten. Daarnaast genieten ze dikwijls ook van middelen uit de centrale schatkist – bijvoorbeeld voor taken die de centrale overheid hun toevertrouwt.

Wat is de staat wikikids?

Elk land heeft bewapende mensen in dienst. Vaak heeft dit veel voordelen, omdat bijvoorbeeld dieven zo gepakt kunnen worden. Een land, staat of natie is een grondgebied met een bevolking en een bestuur, dat de regels maakt en geweld mag gebruiken als dat nodig is.

Adblock
detector